Złocieniec miasto z klimatem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


 

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ,tj.:

1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 028 zł dla osoby w rodzinie),

na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje i przyjmuje MGOPS w Złocieńcu codziennie – pokój 202 w godz. 700 – 1500.

( przy składaniu wniosku należy okazać się posiadanym dochodem)

 

Wpisany przez: Beata Borzeska