Złocieniec miasto z klimatem

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. ZAJĄCZKA ZŁOCIENIASZKA W ZŁOCIEŃCU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ref. ds. administracyjno-księgowych (pełny etat)

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 o pracownikach samorządowych,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne preferowane z zakresu finansów
  i rachunkowości
  lub administracyjne

 7. znajomość zagadnień i przepisów regulujących sprawy: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych w tym zakresie, zakresie
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, instrukcji
  kancelaryjnej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

   1. praktyczną umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego
    i Internetu,

   2. znajomość zasad obsługi oprogramowania – księgowość, bankowości elektronicznej

   3. umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, niszczarka),

   4. umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole,

   5. łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych,

   6. zaangażowanie, kreatywność na nowe pomysły.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) rozlicza wpłaty za świadczenia przedszkola na podstawie wyciągów bankowych,

2) sporządza miesięczne przypisy za świadczenia przedszkola,

3) sporządza miesięczne rozliczenia dla MGOPS w Złocieńcu za wydane posiłki dla
dzieci zakwalifikowanych przez MGOPS do pomocy,

4) sporządza wezwania do zapłaty dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

5) ewidencjonuje faktur,

6) wystawianie faktur VAT,

7) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,

8) sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i terminowe przekazywanie do właściwego
urzędu skarbowego lub innej instytucji,

9) wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących
stanowiska pracy .

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

   1. wymiar czasu pracy: 1 etat

   2. miejsce pracy: Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu ul. Okrzei 4

   3. rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi
mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty

   1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym

   2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

   3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cele związane z naborem,

   4. oświadczenie o niekaralności,

   5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

   6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,

   7. kopie świadectw z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej,

   8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

   9. kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie,

   10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

 1. Inne informacje dla kandydatów:

   1. dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) należy składać w sekretariacie Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu przy ul. Okrzei 4 lub przesłać pocztą na adres przedszkola(kod 78-520) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ref. ds. administracyjno-księgowych” w terminie do 21 sierpnia 2017r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane,

   2. każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

   3. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zobowiązane będą do odbycie służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

   4. bliższych informacji na temat naboru udziela dyrektor Przedszkola.

   5. informacja o kandydatach, przebiegu postępowania i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.przedszkole.zlocieniec.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przedszkola, z uwagi na fakt, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Dyrektor Przedszkola
im. Zajączka Złocieniaszka

w Złocieńcu

Elżbieta Bielak

 

 

 

 

 

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska