Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 14 września 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 3).

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej gminy Złocieniec pod nazwą „Żłobek w Złocieńcu” oraz ustalenia jej statutu oraz wyposażenia jej w majątek;
  2. w sprawie wysokości opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Złocieńcu oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat;
  3. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017;
  4. w sprawie zatwierdzenia projektu gminy Złocieniec pt. Żłobek w Złocieńcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  5. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  6. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2023.

4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

  1. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                     /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat