Złocieniec miasto z klimatem

Szanowni Państwo,

 

Wojewoda Zachodniopomorski powiadomił 31 stycznia br. organy gminy tj. Radę Miejską w Złocieńcu i Burmistrza Złocieńca, że Zarządzeniem zastępczym nr 2/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Plac Walki Młodych” na „Szarych Szeregów”.

Zarządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego w dniu 31 stycznia br. i wejdzie w życie po upływie 14 dni tj. od 15 lutego 2018 roku.

 

Wojewoda Zachodniopomorski wydał to zarządzenie zastępcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

 

Burmistrz Złocieńca, w toku postępowania nadzorczego, informował Wojewodę Zachodniopomorskiego, że nazwa tej ulicy została nadana w dniu 24 kwietnia 1970 roku z uzasadnieniem, że nazwa ulicy „Plac Walki Młodych” jest poświęcona młodym, którzy walczyli o naszą wolność.

Wojewoda Zachodniopomorski nie przyjął tych wyjaśnień, kierując się opinią Instytutu Pamięci Narodowej, w ocenie którego wskazano, że „Walka Młodych” to tytuł jednego z organów prasowych stalinowskiej konspiracji na ziemiach polskich pod okupacja hitlerowską, który wydawany był od lutego 1943 r. do lipca 1944 r. przez działaczy komunistycznych Związku Walki Młodych, dlatego dotychczasowa nazwa ulicy wypełnia normę art. 1 ww. Ustawy i powinna ulec zmianie.


 

Wobec powyższego informuję, że zgodnie z art. 5 ww. ustawy zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

  • nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – pozostają one ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności;

  • zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres;

  • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Dla Mieszkańców ulicy, której nazwa została zmieniona oznacza to, że:

a) dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania, wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy;

b) paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela;

c) dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową;

d) tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy – właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) przedsiębiorcy, zamieszkali lub prowadzący działalność przy tej ulicy są zobowiązani złożyć wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy;

f) konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy, przy której prowadzona jest działalność albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie;

g) mieszkańcy i przedsiębiorcy, zamieszkali lub prowadzący działalność przy tej ulicy, ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

W załączeniu: skan zarządzenia zastępczego Wojewody Zachodniopomorskiego.


 


 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Beata Borzeska