Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) – zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 8. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

1) sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;

2) informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Złocieńcu;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji organizacyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu;
  5. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec;
  6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czaplinek;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2023;
  9. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2018-2020.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat