Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 0006 miasta Złocieniec przy ul. Dębowej przeznaczonych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 35/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Dla działek w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta Kw nr KO1D/ 00004094/0. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

działka nr 93/26 o pow. 0,0810 ha - cena wywoławcza 49.800,00 zł + podatek VAT

działka nr 93/27 o pow. 0,0772 ha - cena wywoławcza 47.450,00 zł + podatek VAT

działka nr 93/28 o pow. 0,0791 ha - cena wywoławcza 48.600,00 zł + podatek VAT

działka nr 93/31 o pow. 0,0744 ha - cena wywoławcza 46.550,00 zł + podatek VAT

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku na dz. nr 93/26 o godzinie 1000, na dz. nr 93/27 o godzinie 1100, na dz. nr 93/28 o godzinie 1200 i na dz. nr 93/31 o godzinie 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Wolności 10 /pokój nr 13/.

Na działce nr 93/31 przy zawarciu umowy sprzedaży ustanowione zostanie prawo służebności przesyłu, którego przedmiotem będzie korzystanie z urządzeń służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.980,00 zł / na działkę nr 93/26/ , 4.745,00 zł / na działkę nr 93/27/, 4.860,00 zł

/ na działkę nr 93/28/, 4.655,00 zł, na działkę 93/31/, na konto Gminy Złocieniec w PKO BP o/Złocieniec Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

Cena uzyskana w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości na własność, którą należy zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej

Nabywca zobowiązany będzie ponadto do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM w Złocieńcu
- pokój nr 21 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 094 - 3672022 wew. 64.

 

Załącznik

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia