Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) – zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 24 maja 2018 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r..
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec;
  2. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Złocieniec wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012  przy Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino ul. Chopina 10 w Złocieńcu;
  5. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018 – druk nr 573;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2024.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat