Złocieniec miasto z klimatem

Gmina Złocieniec ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – I etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020 na operację pt. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I.

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Kosobudy. Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje wewnętrzne Zakres remontu zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót obejmuje: 1) Remont dachu 2) Remont stropu i roboty murowe 3) Remont podłóg 4) Wymiana stolarki drzwiowej 5) Wentylacja 6) Remont instalacji wod. – kan. 7) Remont instalacji c.o. 8) Wywóz i utylizacja papy i gruzu 9) Instalacja elektryczna 10) Przykanalik sanitarny 11) Roboty malarski 12) Sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obiektów, 13) Wykonanie pomiary, opinie, uzgodnienia niezbędne do oddania obiektów do eksploatacji i przystąpienia do użytkowania obiektów.      

     
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 5 lipca 2018 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 15, w dniu składania ofert o godz. 10:15.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bip.zlocieniec.pl                           (http://bip.zlocieniec.pl/zamowienia/pokaz/5854).

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW