Złocieniec miasto z klimatem

Zgodnie z harmonogramem realizacji BO 2019 do 03.08 wpłynęły 4 zgłoszenia z projektami:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

Mirosław Kacianowski, zam Złocieniec

Miasteczko ruchu drogowego

119 187,00 zł

2

Paweł Jabłoński, zam. Złocieniec

Strefa aktywności sportowej

109 106,98 zł

3

Janusz Olszewski,

zam. Złocieniec

Złocieniecki sport

119 831,75 zł

4

Janusz Olszewski,

zam. Złocieniec

Nadrzeczna promenada (Zagospodarowanie brzegów rzeki Wąsawki przy ulicach Podmiejska/Kasztanowa)

117 906,34 zł

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja kontaktowała się pisemnie z wnioskodawcami o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
W okresie od 06.08 do 11.09 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonała weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów, a następnie komisja dokonała analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W tym czasie komisja obradowała pięciokrotnie.

W rezultacie komisja zaopiniowała pozytywnie Burmistrzowi Złocieńca trzy pierwsze złożone zgłoszenia i negatywnie czwarte zgłoszenie z możliwością odwołania się od tej oceny do Burmistrza Złocieńca.

Do 28.09 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi ostatecznie wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

W tym czasie zostanie przygotowana strona internetowa z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. oraz przygotowane punkty do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3.

Do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

W dniach 08 -18.10 br. odbędzie się głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2019 roku: w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punktach do głosowania, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

 

 

 

 

 

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ZŁOCIENIEC na 2019 rok


Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania przez mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok

 

 

Burmistrz Złocieńca zaprasza Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. który umożliwia mieszkańcom poprzez oddanie głosu bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 1. lepiej pozna potrzeby i oczekiwania mieszkańców,

 2. wzmocni wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,

 3. pokaże mieszkańcom gminy mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2019 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia, wynosi

 

120.000,00 zł

( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

i warunków:

1) których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;

2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;

5) które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

6) których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy;

7) które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców


 

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl

  • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

  •  

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2019 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w.23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl)

 

Załączniki:

WZÓR wniosku – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 29 czerwca 2018 r.

WZÓR listy poparcia – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 29 czerwca 2018 r.

HARMONOGRAM wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - PDF

LISTA POPARCIA MIESZKAŃCÓW

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia