Złocieniec miasto z klimatem

1. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec.

2. Termin i miejsce konsultacji: od 27 czerwca do 08 lipca 2018 r. na terenie gminy Złocieniec.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety do wypełnienia przez mieszkańców gminy Złocieniec. Ankieta zostanie udostępniona: w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. St. Rynek 6 (w godzinach pracy urzędu) oraz na gminnej stronie internetowej www.zlocieniec.pl.

4. Przedmiotem ankiety będzie wyrażenie opinii nt. włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec przez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

„Czy jesteś za włączeniem części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec, bez ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania gminy Ostrowice, w części oznaczonej na załączniku graficznym kolorem zielonym?”, zaznaczając znakiem „X” w odpowiedniej rubryce formularza ankiety konsultacyjnej jedną z odpowiedzi: „Jestem za” lub „Jestem przeciw”, lub „Nie mam zdania”.

5. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

6. Informacje nt. zagadnienia, poddanego konsultacjom oraz zasad przeprowadzenia konsultacji, będą dostępne na gminnej stronie internetowej www.zlocieniec.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie i w jednostkach pomocniczych gminy.

Rada Miejska i Burmistrz Złocieńca zapraszają do udziału w konsultacjach

 

Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Złocieniec.

Mapa - proponowany podział Gminy Ostrowice załącznik nr 1 do zarządzenia

Ankieta konsultacyjna - załącznik nr 2 do zarządzenia

Internetowa ankieta konsultacyjna (głosowanie potrwa do 8 lipca 2018 r.)

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Stanowisko gmin Drawsko Pomorskie Ostrowice i Złocieniec do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice

Tu możesz wnieść uwagi i opinie dotyczące włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec.

 

Informacja

nt. przeprowadzenia konsultacji społecznych

w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec

w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Złocieniec

 

 1. Termin: konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 27 czerwca 2018 r. (godz. 0:00) do 8 lipca 2018 r. (godz. 24:00).
 2. Miejsce: Konsultacje zostaną przeprowadzone przez:

1) składanie przez mieszkańców gminy Złocieniec na piśmie ankiet konsultacyjnych, o których mowa w §4 ust. 1 i 2, dostępnych do pobrania w punkcie konsultacyjnym – Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego, przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu, w godzinach pracy urzędu;

2) wypełnienie przez mieszkańców gminy Złocieniec elektronicznej ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie internetowej gminy Złocieniec zwww.zlocieniec.pl.

3) mieszkańcy gminy Złocieniec mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące zagadnienia, będącego przedmiotem konsultacji, poprzez uruchomioną podstronę na stronie internetowej gminy Złocieniec zwww.zlocieniec.pl..

 1. Sposób wyrażenia opinii:

1) konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego, na formularzu ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej lub elektronicznej, poprzez umieszczenie zagadnienia do konsultacji o treści: „Czy jesteś za włączeniem części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec, bez ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania gminy Ostrowice, w części oznaczonej na załączniku graficznym kolorem zielonym?”;

2) wyrażenie opinii w konsultacjach polegać będzie na zaznaczeniu znakiem „X” w odpowiedniej rubryce papierowej wersji formularza ankiety konsultacyjnej: Jestem za” lub „Jestem przeciw”, lub „Nie mam zdania, a w przypadku wyrażania opinii za pomocą elektronicznego formularza ankiety konsultacyjnej – polegać będzie na analogicznym zaznaczeniu właściwej opcji na formularzu elektronicznym.

 1. Warunkiem ważności oddanego głosu jest:

- kompletność wypełnienia karty do głosowania,

- zaznaczenie tylko jednego pola wyboru,

- czytelne wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu,

- osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego) - w przypadku papierowej karty do głosowania lub wypełnienie i wysłanie karty do głosowania w formie elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej www.zlocieniec.pl w przypadku głosowania w formie elektronicznej,

Ponadto głos zostanie uznany za nieważny, jeżeli:

- zostanie oddany przez osobę, nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec,

- osoba zagłosuje więcej niż jeden raz,

- głos zostanie oddany na formularzu ankiety konsultacyjnej niezgodnej z wzorem, głos zostanie uznany za nieważny.

 

Jednostką Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i ustalenie wyników konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, a nadzór sprawuje sekretarz gminy.

Kontakt:

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW