Złocieniec miasto z klimatem

Oferta realizacji zadania publicznego „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Carpe Diem”   Na podstawie  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2018r.,poz. 650) 

pn. „ Organizacja kompleksowego wsparcia z zakresu edukacji socjalnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie schronienia na terenie gminy Złocieniec”

Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

Wpisany przez: Beata Borzeska