Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) – zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Pani Jadwigi Adrianowskiej.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Złocieńca”;
  2. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
  4. w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej
   w Złocieńcu w 2019 roku (plan pracy rady);
  5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Złocieńcu na 2019 rok;
  6. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2019;
  7. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2019.

8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019 – 2024 oraz budżetu gminy Złocieniec na rok 2019:

1) uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

  • w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019-2024;
  • w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2019;
     1. wnioski komisji problemowych RM w Złocieńcu do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2019 rok;
     2. dyskusja;
     3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019 – 2024;
     4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.

9. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2019 rok:

  • komisji organizacyjnej;
  • komisji rozwoju gospodarczego i budżetu;
  • komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego;
  • komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki;
  • komisji wsi i rolnictwa.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

11. Wystąpienia okolicznościowe:

  1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu;
  2. Burmistrza Złocieńca;
  3. zaproszonych Gości.

12. Wręczenie podziękowań za współpracę w kadencji 2014 – 2018.

13. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                              /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia