Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca ogłasza  I ustny  przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  nr 93/21 położonej w obrębie 0006 miasta Złocieniec przy ul. Lipowej.

Działka zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla działki  w Sądzie Rejonowym  w Drawsku Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta  Kw nr KO1D/00004094/0.

 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

 

 

 

działka nr  93/21 o pow.  0,0754 ha  - cena wywoławcza 57.900,00 zł  + podatek  VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 grudnia 2019  roku o godzinie 1100  w sali narad  Urzędu Miejskiego  w Złocieńcu  przy ul. Wolności 10  /pokój nr 12/.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5.800,00 zł  na konto Gminy  Złocieniec  w PKO BP o/Złocieniec  Nr  38 1020 2847 0000 1102 0009 6719  najpóźniej w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Cena uzyskana w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości na własność, którą należy zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej

Nabywca  zobowiązany będzie ponadto do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM  w Złocieńcu - pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu  094 – 36-72-022 wew. 64.

 

Wykaz wywieszono w dniu 8.11.2019

 

Wpisany przez: Beata Borzeska