Złocieniec miasto z klimatem

Ogłoszenie o sprzedaży drewna  pochodzącego z usunięcia złomów i wiatrołomów drzew zlokalizowanych na terenie lasów stanowiących własność Gminy Złocieniec

Burmistrz Złocieńca ogłasza nabór ofert na sprzedaż drewna złożonego w rejonie ul. Połczyńskiej i ul. Świerkowej  w Złocieńcu pochodzącego z usunięcia wywrotów i złomów drzew zlokalizowanych na terenie lasów stanowiących własność Gminy Złocieniec wg Świadectw legalności pozyskania drewna nr 7/2019 (nr stosu: 08215 - 08221) i nr 8/2019 (nr stosu: 08222 – 08225). Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna liściastego i iglastego (drewno średniowymiarowe – S4) z przeznaczeniem na opał w ilości 439,56 m3  (676,24 mp), w tym drewno:

  • iglaste (So) – 249,19 m3 (383,37 mp),
  • liściaste (Brz, Bk) -  190,37 m3  (292,87 mp).

  

Minimalna cena drewna:

  • drewno iglaste   (sosna)  -  140, 00 zł/1m3 drewna netto + 8 % VAT,
  • drewno liściaste  (buk, brzoza)    -  170,00 zł/1m3 drewna opałowego netto + 8 % VAT.

 

Drewno podlega sprzedaży w całości. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

 

Warunkiem zakupu drewna jest :

Złożenie oferty cenowej na zakup drewna w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta kupna drewna”, zgodnie z zasadami sprzedaży drewna określonymi w niniejszym ogłoszeniu (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia).

Przeznaczone do sprzedaży drzewo jest złożone w stosy oznaczone numerami. Przed złożeniem ofert oferenci winni się zapoznać z warunkami sprzedaży drewna.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu  (I piętro pok. nr 14 przy ul. Stary Rynek 3) w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 29 listopada 2019 r.   Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo dla sprzedającego, natomiast w przypadku większej ilości ofert  jednakowych cenowo wybrana zostanie oferta złożona jako pierwsza.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa sprzedaży drewna. Przekazanie drewna nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po uregulowaniu należności za drewno.

Załadunek i transport drewna będzie się odbywał we własnym zakresie kupującego. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

 

oferta kupna - wzór do pobrania

Wpisany przez: Beata Borzeska