Złocieniec miasto z klimatem

 

 

 

Złocieniec, dnia 11 września 2020 r.

ZNU.6721.1.2020.DŚ

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złocieńcu uchwały Nr XXIII/190/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium na piśmie w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w terminie do dnia 12 października 2020 r.  Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia