Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca przypomina, że dnia 30 września 2020 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowyh w 2020 r. Opłaty należy dokonać na konto Gminy Złocieniec nr 84 1020 2847 0000 1202 0056 0763 .

 

Na podstawie art. 11¹ ust. 7 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) "opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego".

 

Jednocześnie informujemy, że skutkiem niedokonania opłaty w ustawowym terminie wraz z opłatą dodatkową powiększoną o 30 % tej opłaty jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z tytułu niedokonania opłaty w ustawowym terminie - może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Podstawa prawna: art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.b, art. 18 ust. 12 b oraz art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi " 12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. "

 

 

Wpisany przez: Katarzyna Stawicka

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia