Złocieniec miasto z klimatem

 


Zgodnie z harmonogramem realizacji BO 2021 do 25.09 wpłynęły 3 wnioski z projektami:

 1.  „Modernizacja i doposażenie Stadionu Miejskiego”, z szacunkową wyceną 57.667,90 zł, zgłoszony przez p. Michała Bartkusa, zam. w Złocieńcu;
   
 2.  „Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą”, z szacunkową wyceną 150.000,00 zł, zgłoszony przez p. Iwone Palińską, zam. w Złocieńcu;
  Wizualizacja wniosku: [1], [2], [3], MAPA
   
 3.  „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”, z szacunkową wyceną 145.082,72 zł, zgłoszony przez p. Łukasza Sołtysa, zam. w Złocieńcu.

            Obecnie, w okresie od 28.09 do 30.10 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokona weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów oraz analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów.

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo  uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

            Do 13.11 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3).

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

Złocieniec, 29.09.2020 r.

 


Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 • lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
 • wzmocnią się  wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,
 • mieszkańcy gminy poznają mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2021 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 110/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec, wynosi:

150.000,00 zł 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

i warunków:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 5. które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 6. których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 7. które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców

            Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy Złocieniec.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
  • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2021 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

 

Wzory formularzy dla wnioskodawców:

Załącznik  Nr 1 - Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (Word)

Załącznik  Nr 1 - Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji  w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (Word)

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

Załącznik Nr 3 - Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w. 23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl).

 

 

      Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia