Złocieniec miasto z klimatem

Na podstawie § 5 Uchwały nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 28 lipca 2021r.

Na podstawie § 5 Uchwały nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 3432)ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec w roku 2021.

 

UPRAWNIENI DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

 

O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem, że dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mając być wykonywane przy zabytku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskami o dotacje przy więcej niż jednym zabytku.

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA DOTACJĘ W BUDŻECIE GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2021

 

Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Złocieniec na rok 2021 - 15.000,00zł (piętnaście tysięcy złotych i 00/100).

 

NAKŁADY, KTÓRE MOŻE OBEJMOWAĆ DOTACJA

Dotacja może obejmować nakłady wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, tj.nakłady konieczne na:

1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,

3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,

17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 81 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 82 ust. 1 Ustawy, tj.

 1. Dotacja, w zakresie określonym wart. 77, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 2. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI

Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 3432), zwana dalej „Uchwałą”. Uchwała dostępna jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu pod adresem internetowym: www.bip.zlocieniec.pl, zakładka: Informacje -> Ogłoszenia i komunikaty -> katalog: Dotacje na zabytki w 2021 r.) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu pod adresem: www.zlocieniec.pl.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Podstawą udziału w naborze wniosków jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu pod adresem internetowym: www.bip.zlocieniec.pl, zakładka: Informacje -> Ogłoszenia i komunikaty -> katalog: Dotacje na zabytki w 2021 r.) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu pod adresem: www.zlocieniec.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem;
 2. dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków: aktualne na dzień składania wniosku pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego właściwego miejscowo organu ochrony zabytków (miejski/gminny/powiatowy konserwator zabytków) na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji lub zalecenia konserwatorskie na wykonanie dokumentacji, która ma być przedmiotem dotacji;
 3. dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): aktualną na dzień składania wniosku opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego właściwego miejscowo organu ochrony zabytków (miejski/gminny/powiatowy konserwator zabytków), wskazującą konieczność wykonania wnioskowanych prac w obiekcie objętym GEZ lub inne poświadczenie z właściwego miejscowo organu prowadzącego GEZ wskazujące konieczność wykonania wnioskowanych prac;
 4. oświadczenie, że zabytek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków - kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków (z załącznikami, jeśli występują) a dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - kopię karty GEZ lub inne poświadczenie z właściwego miejscowo organu o ujęciu wnioskowanego obiektu w GEZ;
 6. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia.

 

Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Zastrzega się, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKÓW

Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez Burmistrza Złocieńca nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków.

Wnioski poddawane są wstępnej ocenie formalnej, gdzie kryteria pozostawienia bez rozpoznania, bez możliwości uzupełnienia stanowią:

 1. złożenie wniosku po terminie;
 2. niezgodność zakresu rzeczowego objętego wnioskiem z wykazem wymienionym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
 4. złożenie wniosku na obiekt, który nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz wnioski, w których braki formalne zostały uzupełnione.

Wnioskodawcy, których wnioski będą posiadały braki formalne, zostaną wezwani za pośrednictwem poczty e-mail do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. O terminie złożenia uzupełnienia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Wnioski pozostają bez dalszego rozpatrzenia w przypadku, gdy:

 1. pomimo uzupełnienia posiadają braki;
 2. uzupełnienia dokonano po wyznaczonym terminie.

 

Przy ocenie wniosków przez Burmistrza Złocieńca zastosowanie mają następujące kryteria wynikające z Uchwały:

 1. stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
 2. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej,
 3. dostępność publiczna zabytku po zakończeniu prac,
 4. kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich latach,
 5. pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł,
 6. zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy.

 

ZASADY UDZIELENIA DOTACJI

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Złocieńcu w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Złocieńca.

Burmistrz Złocieńca dokonuje jedynie oceny pod względem formalnym oraz wykonuje funkcję opiniodawczą, opracowując i przedstawiając Radzie Miejskiej w Złocieńcu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji. Od uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu nie przysługuje tryb odwoławczy.

Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca w takim wypadku podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem  umowy do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:

 1. aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu,
  w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);
 2. zaktualizowanego harmonogramu prac i preliminarza całkowitych kosztów planowanych prac,
 3. kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest wymagany;
 4. aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);
 5. zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności.

 

Jeżeli – mimo takich założeń - na finansowanie prac objętych wnioskiem nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, Wnioskodawca ma obowiązek przekazać do Burmistrza Złocieńca informację o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od doręczenia mu stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.Jeżeli z informacji, o której mowa wyżej wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez Wnioskodawcę nie jest możliwe, każda ze stron umowy o dotację może od niej odstąpić.Jeżeli z kolei z informacji, o której mowa wyżej wynika, że zadanie objęte wnioskiem może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, strony umowy o dotację mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.

Niezłożenie dokumentów, o których mowa powyżej, w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o dotację.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o dotację, zawieranej na czas realizacji prac, jednak nie dłużej niż do końca roku budżetowego. Umowa ta określi szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z DOTACJI

 1. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.
 2. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mając być wykonywane przy zabytku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego.
 4. W ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:
 1. wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy,
 2. wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
 3. prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
 4. zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie,
 1. Po zakończeniu realizacji zadania finansowanego z dotacji, Wnioskodawca składa dokumentację powykonawczą z oświadczeniem zgodności z zakresem umowy do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie.
 3. Wnioskodawca składa sprawozdanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały.Do sprawozdania wnioskodawca dołącza kopie dowodów księgowych i dowodów zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki.
 4. Burmistrz Złocieńca ma prawo do kontroli rzetelności realizowanego zadania zgodnie z jego projektem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji zarówno w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku”należy składać do dnia 18 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec (urna przy głównym wejściu do budynku)lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.Informacje odnośnie naboru wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Wolności 10 pokój nr 22, pod numerem telefonu 94 36 720 22 wew. 48 lub 64, lub pod adresem e-mail: um.plan@zlocieniec.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. RIO uchwała.
2. Uchwała z załącznikami Dziennik Urzędowy.
3. Wniosek o udzielenie dotacji.
4. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

 

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy