Złocieniec miasto z klimatem

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

z dnia 06 września 2021

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)  i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem planu i prognozą można się zapoznać w dniach od 14 września 2021 r. do 05 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Wolności 10, 78-520 Złocieniec, w pokoju nr 22 w godz. od 0700 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, sala narad o godzinie 12.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej bip.zlocieniec.pl w zakładce Informacje -> Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, tytuł dokumentu: „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Złocieńca ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2021 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 570;  z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669; z 2019 r. poz. 60, 534): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Z klauzulą RODO oraz z informacją o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (ww. katalog), na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń urzędu przy ul. Wolności 10 i Stary Rynek 3 w Złocieńcu.

 

Zastępca Burmistrza Złocieńca
Natan Fiutowski


Załączniki:

Prognoza

MPZP

Załącznik nr 1

RODO

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy