Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) – zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 2.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 3.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec;
 4.  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;
 5.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 6.  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 7.  w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin R – XXI;
 8.  w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złocieniec na rok szkolny 2021/2022;
 9.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021;
 10.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata         2021-2030;
 11.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec;
 12.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu;
 13.  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec.  
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

            Zapraszamy Państwa do oglądania wideorelacji z obrad Sesji.

 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                                           Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Joanna Sabat