Złocieniec miasto z klimatem

Przypominamy, że został ostatni tydzień składania projektów do Złocienieckiego Budżetu Obywatelskiego 2022!

 

 

Burmistrz Złocieńca zaprasza mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w budżecie obywatelskim na 2022 rok. Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 • lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
 • wzmocnią się  wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,
 • mieszkańcy gminy poznają mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2022 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 95/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec, wynosi:

150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

6) uwzględnienia, o ile jest to możliwe, uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

i warunków:

 1. wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza wysokości środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. po realizacji nie będą generowane koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. brak sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,
 4. wymaganie współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty przedstawią wyraźną, pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia;
 5. realizacja obejmuje całość zadania, w tym sporządzenie projektu bądź planu przedsięwzięcia oraz wykonanie;
 6. czas realizacji określony na etapie weryfikacji nie przekracza jednego roku budżetowego;
 7. zlokalizowanie na terenach zamkniętych oraz spełnienie kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy Złocieniec.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
  • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w Urzędzie Miejskim przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2022 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wzoru formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia i listy poparcia oraz harmonogramu procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2022 rok

Przydatne dla Wnioskodawców:

- Zgłoszenie projektu – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. - doc.

- Zgłoszenie projektu – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. - pdf

- Lista poparcia – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. - doc.

- Lista poparcia – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. - pdf

- Harmonogram procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminy rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2022 rok – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. - pdf

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w. 23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl).

 

Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 20.08.2021 r.

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga