Złocieniec miasto z klimatem

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych (sołectw i osiedla) w gminie Złocieniec.

 

Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W związku z zamiarem połączenia wybranych sołectw, od 01 stycznia 2022 r. zmniejszy się liczba sołectw w gminie Złocieniec do 17 i zachodzi potrzeba ujednolicenia treści statutów tych jednostek pomocniczych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 21 września 2021r.:

  • celem konsultacji jest uzyskanie opinii od mieszkańców gminy na temat treści projektów zmienianych statutów jednostek pomocniczych;
  • konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 11 do 22 października 2021r.;
  • zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren miasta i gminy Złocieniec;
  • Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje stanowisko w konsultowanej sprawie na formularzu konsultacyjnym. Opinie będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: um.rada@zlocieniec.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Złocieńcu, ul. Wolności 10, a formularz zgłoszenia opinii będzie udostępniony w Biurze Rady Miejskiej w Złocieńcu, na stronie internetowej gminy Złocieniec (www.zlocieniec.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zlocieniec.pl);
  • Biuro Rady Miejskiej odpowiada za przeprowadzenie konsultacji (tel. +48 94 36 712 36, e-mail: um.rada@zlocieniec.pl).

 

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

 

Zarządzenie Nr 118/2021

Formularz konsultacyjny

 

zdjęcie: pixabay.com

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga