Złocieniec miasto z klimatem

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniło wytyczne w konkursie Granty PPGR i zwróciło się do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym wcześniej oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym Burmistrz Złocieńca zwraca się z prośbą do osób, które złożyły niepełne oświadczenia do uzupełnienia ich o:

1)   potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu)
2)   potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne)

Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r. w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę składającą oświadczenie.

Uwaga! Poprzez potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” rozumie się  kserokopię dokumentu który na każdej zapisanej stronie winien mieć się napis  „za zgodność z oryginałem”, data i podpis osoby, która złożyła oświadczenie.

Osoby, które nie dysponują dokumentami prosimy o kontakt i o podanie danych identyfikacyjnych, tj. opisowego, chronologicznego wskazania pokrewieństwa z podaniem np. dat i miejsca urodzenia, nr PESEL do 3 grudnia 2021 r.

Wszystkie dokumenty związane z projektem prosimy o umieszczanie w kopertach z dopiskiem "KOMPUTERY PPGR" i umieszczenie ich w urnie przy wejściu do głównego budynku urzędu ul. Stary Rynek 3.

W przypadku gdy gmina nie uzyska potwierdzeń - będzie skutkowało wykreśleniem dziecka/wnioskodawcy pełnoletniego z listy osób uprawnionych do otrzymania komputera.

Wpisany przez: Ireneusz Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia