Złocieniec miasto z klimatem

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2018 r.

 

Lp.

Tematy sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 

Termin sesji:

1.

Informacja na temat funkcjonowania szkół w gminie Złocieniec po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego.

 

styczeń 2018 r.

2.

Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

1) sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.

2) informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.

 

luty 2018 r.

3.

Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

 1. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017;
 2. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017.

 

marzec 2018 r.

4.

Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2017 r.

 

kwiecień 2018 r.

5.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.

 

maj 2018 r.

6.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017.

 

czerwiec 2018 r.

7.

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2018 r.

 

wrzesień 2018 r.

8.

Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.

 

październik 2018 r.

9.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny 2017/2018
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

listopad 2018 r.

10.

 1. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2019 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu i Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przedłożenie Radzie rocznych planów pracy komisji stałych Rady na 2019 r.

 

grudzień 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia