Złocieniec miasto z klimatem

STATUT Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu obejmujący zmiany dokonane następującymi uchwałami:

 1. Uchwała Nr 8/2007 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu z dnia 20 listopada 2007r.
 2. Uchwała Nr 4/2009  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu z dnia 14 maja 2009r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
art. 1

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu zwana dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną, działającą w oparciu o Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, zwany dalej Statutem.

art. 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja może także działać za granicą.

art. 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Złocieniec ul. Stary Rynek 3.|

art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i miedzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

art. 6

Stowarzyszenia używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

art. 7

Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i innych przepisów.

Rozdział II

Cele i zasady działania, sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.
art. 8

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

 1. kreowanie wizerunku Pojezierza Drawskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. kreowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Pojezierza Drawskiego,
 3. działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających Pojezierze Drawskie,
 4. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 5. prowadzenie informacji turystycznej,
 6. współpraca z istniejącymi na Pojezierzu Drawskim punktami informacji turystycznej, regionalnym systemem informacji turystycznej oraz włączenie się w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej,
 7. inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz Polską Organizacją Turystyczną,
 8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 9. koordynacja działań promocyjnych podejmowanych na Pojezierzu Drawskim,
 10. kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 11. stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców działających w zakresie turystyki z władzami regionalnymi, krajowymi i jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 13. publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych,
 14. organizowanie imprez promocyjnych,
 15. pozyskiwanie środków na działalność statutową stowarzyszenia z różnych funduszy pozabudżetowych,
 16. udział w tworzeniu projektów w celu pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
 17. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

art. 9

Organizacja może prowadzić działalność gospodarcza w zakresie:

 1. 58.14. Z  wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 2. 79.12.Z   działalność organizatorów turystyki
 3. 63.30.Z   działalność agentów turystycznych
 4. 79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 5. 79.90.B  działalność w zakresie informacji turystycznej
 6. 79.90.C  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej       niesklasyfikowana
 7. 82.30.Z  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 8. 94.99.Z  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 9. 79.90.C  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. 93.29.Z  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna w rozmiarach służących realizacji celów Stowarzyszenia, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki; sposoby nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
art. 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

art. 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne.

art. 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, które popierają działalność Stowarzyszenia, uznają jego Statut i udzielają Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

 art. 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia.|

art. 14

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Przepisy art. 11,12,13 Statutu stosuje się odpowiednio do członkostwa cudzoziemców w Stowarzyszeniu.

art. 15

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia z zachowaniem przepisu art. 12 Statutu.

art. 16

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

art. 17

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. brania udziału w pracach i działaniach Stowarzyszenia,
 3. zasięgania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.

art. 18

Członek wspierający i honorowym a wszelkie prawa przewidziane w art. 17, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

art. 19

 1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2 i 3 należy:
  1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  2. aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia
  3. regularne opłacanie składek członkowskich
 2. Zapis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy członków wspierających.
 3. Zapis ust. 2 pkt 3 nie dotyczy członków honorowych.

art. 20

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:
  1. wystąpienie ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenie z lisy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niewypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 19, z tym, że niepłacenie składek członkowskich musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
  3. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
 2. O posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje
art.21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. WalneZebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna

art.22

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa z dniem powołania wybieralnych władz Stowarzyszenia nowej kadencji.

art.23

Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego jednomyślną decyzją członków Zarządu Stowarzyszenia, przy czym ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących  z wyboru. W razie braku jednomyślności członków Zarządu Stowarzyszenia, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie według ogólnych zasad.

art.24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie które:

 1. ustala program działania Stowarzyszenia,
 2. wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 3. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
 4. rozpatruje odwołania członków Stowarzyszenia od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
 5. uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia, z zachowaniem art.40 ust. l,
 6. ustala wysokość składki członkowskiej miesięcznej w granicach od 10,00 zł. do 5000,00 zł.,
 7. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia,
 8. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz

art.25

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia :sprawozdawcze raz do roku w terminie do 30 maja danego roku, a sprawozdawczo- wyborcze raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o jego zwołanie lub podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w tym przedmiocie i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

art.26

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem.
 2. W przypadku braku w pierwszym terminie Walnego Zebrania co najmniej połowy członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu , Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nowy termin Walnego Zebrania, na którym nie musi być obecna co najmniej połowa członków Stowarzyszenia, przy czym następny termin Walnego Zebrania nie może odbyć się wcześniej niż pół godziny po pierwotnym terminie.

art.27

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. reprezentuje Stowarzyszenie i prowadzi jego sprawy ,
 2. uchwala plan. finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
 3. ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
 4. nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 5. powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i stosuje inne formy przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
 6. składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu,
 7. podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

art.28

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5- 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybrane przez Walne Zebranie, w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. Liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia poszczególne funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes wybrany spośród członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes samodzielnie lub dwóch członków zarządu upoważnionych przez Prezesa, z zastrzeżeniem art.39.

art.29

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartalna także na wniosek dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku w tej sprawie oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.

art. 30

Szczegółowy tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określi regulamin przez niego uchwalony.

art. 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień, przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa głosowania.

art. 32

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie musi zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.

art.33

Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Zasady wyborcze, podejmowanie uchwal.
art.34

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

art.37

 Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członków i wpisowego,
 2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależność i samorządności Stowarzyszenia
 4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy  czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych. 

art.38

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

art.39

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
art. 40

 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne  Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji,likwidatorów oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 art.41

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia