Złocieniec miasto z klimatem

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Złocieniec wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Podstawowe standardy

 1. Zadania publiczne zlecane przez samorząd do realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań publicznych, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Realizacja zadań publicznych przebiega w zgodzie z zasadą pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 3. Jeśli organizacja ma zamiar realizować zadanie publiczne, to stosuje zasady bezstronności (unikania tzw. konfliktu interesów), tj. np. nie deleguje swych przedstawicieli do komisji oceniających oferty.
 4. Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie publiczne, na które samorząd nie ogłasza konkursu, to na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłasza samorządowi wniosek o ogłoszenie konkursu; albo zgłasza ofertę realizacji zadania (w przypadku tzw. „małych grantów”, czyli dotacji niższych niż 10 tys. zł).
 5. Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie publiczne w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego, to zgłasza taki wniosek zgodnie z procedurą zgłaszania zadań publicznych.
 6. Jeśli organizacja składa ofertę na realizację zadania publicznego, to jego koszty kalkuluje zgodnie z cenami rynkowymi, faktycznymi kosztami oraz uwzględniając zasadę efektywności wydatkowania środków publicznych.
 7. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, to:
  • przeprowadza działania, przestrzegając przepisów prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o ochronie danych osobowych
  • przeprowadza działania zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej realizacji tego zadania i w ofercie, a także w zgodzie ze standardem obowiązującym w danej jednostce samorządu terytorialnego (jeśli istnieje)
  • wydaje środki zgodnie z zasadami wydatkowania pieniędzy publicznych
  • zapewnia odpowiednią obsługę merytoryczną i finansową realizacji zadania
  • upublicznia informacje o tym, np. na swojej stronie internetowej.
 1. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, zlecone jej w formie wspierania, to zapewnia i wydatkuje wkład własny, zgodnie z zapisami w umowie na realizację zadania.
 2. Jeśli organizacja realizuje projekt partnerski z jednostką samorządu terytorialnego, to robi to zgodnie z umową partnerstwa.
 3. Po zrealizowaniu zadania publicznego organizacja sporządza sprawozdania i rozlicza je zgodnie z terminem podanym w umowie o realizację zdania publicznego (w ciągu 30 dni).
 4. Jeśli podczas realizacji zadania publicznego organizacja korzysta z mienia publicznego, to wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem.

 

Rekomendowane standardy

 1. Jeśli jest to możliwe, organizacja przy realizacji zadań publicznych łączy swoją działalność z działaniami innych organizacji pozarządowych w celu uzyskania efektu synergii.
 2. Organizacja pozarządowa inicjuje opracowanie z samorządem standardu realizacji zadania publicznego danego typu, w tym kalkulacji kosztów jego realizacji.
 3. Jeśli organizacja korzysta z mienia komunalnego przy realizacji zadań publicznych, to informuje o tym, np. na swojej stronie internetowej.
 4. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, to:
  1. dokonuje wewnętrznej oceny realizacji zadania publicznego i załącza ją do sprawozdania,
  2. upublicznia raporty z realizacji tych zadań, np. na swojej stronie internetowej.
 1. Jeśli zadanie publiczne ma charakter otwarty, do udziału w nim są zapraszani przedstawiciele samorządu.
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW