Złocieniec miasto z klimatem

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Złocieniec wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„MAŁE GRANTY” - obowiązuje od 10.05.2016 r.

 • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,

 • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór i sprawozdanie można pobrać ze strony www.ngo.pl

 

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ) z dniem 3 września 2016 r. weszło w życie  nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.z 2016 r. poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych umów, dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

            Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe

 

            Załącznik nr 1 (oferta)

 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna  realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)  Załącznik nr 2 (oferta regranting )
   
 • Wzór  oferty realizacji zadania publicznego*/oferta wspólna realizacji  zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust.1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

            Załącznik nr 3 (umowa)

 • Wzór umowy o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art.16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395)

             Załącznik nr 4 (umowa – regranting )

 • Wzór umowy  o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego*/ na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art.16 ust.1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395)

            Załącznik nr 5 (sprawozdanie)

 • Wzór  sprawozdania z wykonania zadania publicznego , o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

            Załącznik nr 6 ( (sprawozdanie - regranting)

 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,o którym mowa w art.18 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.239 i 395).
   


KARTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - do pobrania


 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) - do pobrania

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Drawskiego /klubu sportowego, stowarzyszenia/ do pobrania

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia