Złocieniec miasto z klimatem

 

Gmina Złocieniec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec. Dofinansowanie projektu z UE  93 546,00 zł

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020


 

6.04.2017r.

Dnia 6 kwietnia 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Gminę Złocieniec projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciel firmy RS Andrzej Sobczyk – wykonawca usługi oraz Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom gminie Złocieniec.

Podczas warsztatów uzgodniono harmonogram realizacji projektu oraz dokonano weryfikacji danych ilościowych i obszaru zdegradowanego.

W trakcie  otwartego spotkania informacyjnego dla interesariuszy przedstawione zostały założenia realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, zaprezentowano także przykłady działań prowadzących do rewitalizacji. Oprócz tego przedstawiono wstępne wyniki badań ilościowych,zidentyfikowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz poinformowano o możliwości wypełnienia ankiety on-line, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

4.04.2017r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Złocieniec
W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Gmina Złocieniec opracowuje Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Zależy nam na Państwa opinii na temat konsultacji miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału 
i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji w gminie.

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety. 

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

W celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć link poniżej:

Ankieta - Program Rewitalizacji Gminy Złocieniec 

 

31.03.2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złocieniec,

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pod nazwą Program Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, które odbędzie się w czwartek, 06 kwietnia 2017 r. w godz. 13:00-14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 3, pok. nr 15).

Na spotkanie zapraszam wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Złocieniec, mieszkańców gminy Złocieniec i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Złocieniec.

W trakcie spotkania przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji oraz eksperci zewnętrzni przedstawią główne informacje dotyczące procesu opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec oraz postarają się odpowiedzieć na wszelkie pytania z tym związane.

Mam nadzieję na aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

23.03.2017r.

Dnia 23 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Gminę Złocieniec projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciel firmy RS Andrzej Sobczyk – Wykonawca usługi oraz zaproszeni goście: Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w gminie Złocieniec, Pani Jolanta Smulska – Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury, Pani Elżbieta Frankowska  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz Pan Marian Kaczmarek - przedstawiciel Rady Osiedla Budowo.

Podczas warsztatów zaprezentowano wyniki  badań ilościowych i jakościowych, zidentyfikowano zjawiska negatywne i pozytywne oraz wskazano propozycję obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zaplanowano kolejne warsztaty na dzień 06 kwietnia 2017r.

Na potrzeby diagnozy, Gmina Złocieniec bada dane dotyczące statystyki ludności, statystyki osób korzystających z pomocy społecznej, liczby przestępstw i wykroczeń, liczby uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz statystyki bezrobocia.

 

16.03.2017r.

Burmistrz Złocieńca, Krzysztof Zacharzewski, w celu koordynacji prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, przygotowywanego w ramach umowy o dofinansowanie nr WZS-POPT/30/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. na realizację projektu związanego z partycypacyjnym opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., zmienionym zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 15 marca 2017 r. powołał zespół ds. rewitalizacji. Zespół, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu spotyka się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego zespołu.  Zespół ds. rewitalizacji
może poszerzać skład o osoby spoza pracowników z urzędu i zapraszać na spotkania mieszkańców i przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.            

Zgodnie z procedurami dotyczącymi wyboru wykonawców, Gmina Złocieniec wybrała firmę zewnętrzną, która na podstawie umowy zawartej z Gminą Złocieniec, przeprowadzi procedurę tworzenia i opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. Jednym z elementów procedury tworzenia Programu, jest analiza i diagnoza oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w ramach której przewiduje się: przeprowadzenie badań społecznych i diagnozy, przeprowadzenie badań społecznych (wywiady indywidualne, grupowe), sporządzenie raportu oraz warsztaty z zespołem ds. rewitalizacji prowadzone podczas trzech spotkań w siedzibie Gminy Złocieniec.
 
Dnia 16 marca 2017r. odbyły się pierwsze warsztaty poświecone metodyce diagnozy, doprecyzowanie danych źródłowych i ich dostępności, metodyce badań jakościowych, scenariusze badań/wywiadów, kwestionariusze ankiet, kanały dotarcia grup odbiorców.Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk – Wykonawca usługi oraz zaproszeni goście: Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom gminie Złocieniec, Pani Wanda Beker – Zastępca Kierownika MGOPS w Złocieńcu oraz Pani Grażyna Buczek – Radna Rady Miejskiej w Złocieńcu, Przewodnicząca Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.
Rezultatem warsztatów było: doprecyzowanie zakresu danych, nadanie nazw dla poszczególnych obszarów miasta i przyporządkowanie ulic do każdego z obszarów, dokonano identyfikacji mocnych i słabych stron poszczególnych obszarów oraz zaplanowano kolejny warsztat na 23 marca 2017 r.

Drugi warsztat - wyniki badań ilościowych i jakościowych, identyfikacja zjawisk negatywnych i pozytywnych, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - propozycja

Trzeci warsztat - Wypracowanie ostatecznej propozycji obszaru rewitalizacji, mapa zjawisk i obszarów, propozycje przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Celem wszystkich trzech warsztatów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Prowadzącym warsztaty będzie ekspert ds. analiz i badań a uczestnikami warsztatów zespół ds. rewitalizacji tj. pracownicy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu powołani przez Burmistrza oraz przedstawiciele instytucji posiadających wiedzę i informacje niezbędne do realizacji procesu np. MGOPS, Policja, Straż Miejska, Ośrodek  Kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

    

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia