Urząd Miejski w Złocieńcu

Przypomnienie o wniesieniu III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023

Przypominamy o konieczności dokonania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Złocieniec opłaty trzeciej raty za zezwolenie na rok 2023, o której mowa w art. 111 ust. 5 ww. ustawy.  Przedsiębiorcy mają na to czas do 30 września 2023 r.

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 poz. 165 t. j.).

Niedopełnienie obowiązku niesie ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

PKO BP SA Oddział w Złocieńcu
Nr r-ku 84 10202847 0000 1202 0056 0763

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności