Urząd Miejski w Złocieńcu

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników w gminie Złocieniec

OGŁOSZENIE
Burmistrza Złocieńca z dnia 15 maja 2023 r.
o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników w gminie Złocieniec

Burmistrz Złocieńca działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) podaje do wiadomości, że Rada Miejska w Złocieńcu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:

 1. czterech ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim,
 2. jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ławnikiem może być obywatel, który:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w gminie Złocieniec co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych (do zgłoszenia dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Złocieniec.     

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karta zgłoszenia dostępna jest:

 1. w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (Sekretariat, Biuro Rady Miejskiej)
 2. na stronie internetowej www.zlocieniec.pl.

Wszelkich informacji na temat naboru na ławników udzielają Sekretarz Gminy i pracownicy Biura Rady Miejskiej.

Do karty zgłaszający kandydata na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia kandydata zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3, I piętro pok. Nr 11 w terminie do 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Złocieńca
/-/Krzysztof Zacharzewski

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Format: pdf, 1.23 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności