Urząd Miejski w Złocieńcu
Powróć do: Rada Miejska

Harmonogram pracy

Lp.

Tematy sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

Termin sesji:

1.

Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

1) sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;
2) informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.

 luty 2023 r.

2.

Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2022;
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2022.

 marzec 2023 r.

3.

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2022 r.

 kwiecień 2023 r.

4.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.

 maj 2023 r.

5.

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Złocieńca wotum zaufania.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2022 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2022.

 czerwiec 2023 r.

6.

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2023 r.

 wrzesień 2023 r.

7.

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2022/2023.

2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 listopad 2023 r.

9.

1. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2024 rok.

2. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu i Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przedłożenie Radzie rocznych planów pracy komisji stałych Rady na 2024 r.

 grudzień 2023 r.