Urząd Miejski w Złocieńcu
Powróć do: Samorząd

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Najbliższe zebranie GKRPA m.in w sprawie opiniowania wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odbędzie się 28 września 2023 r.

Anna Łowkiewicz, przewodnicząca GKRPA tel. 797 403 469

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działa przy ul. 3 Pułku Piechoty 2, dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

  • Osoby dyżurujące w PKI udzielają wsparcia emocjonalnego i starają się zdiagnozować problemy osoby lub/i jej rodziny:
  • Informują o możliwościach pomocy i kompetencjach poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą udzielić profesjonalnej i systemowej pomocy w rozwiązaniu zgłaszanego problemu.
  • Motywują do podejmowania prób rozwiązania problemu oraz informują o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych m.in. w placówkach leczenia i terapii uzależnień.
  • Udzielają wsparcia po zakończeniu leczenia i motywują do zmiany zachowań m.in. trzeźwienia.
  • Specjalistycznego wsparcia udzielają konsultanci PKI.
  • W przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie udzielają stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, a w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej podejmują działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy m.in. zapewnienia schronienia, kontaktu z Policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź innymi instytucjami, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu np. szkołą, sądem, poradnią.

 

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Poniedziałek, godz. 16:00-17:30

Wtorek, godz. 16:00-17:30

Środa, godz. 16:30-18:00

Czwartek, godz. 16:30-18:00

Piątek, godz. 16:30-18:00