Urząd Miejski w Złocieńcu
Powróć do: Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2021

Wyniki głosowania Złocieniecki Budżet Obywatelski 2021

 

Otwarcie urny

W wyniku czynności, zmierzających do ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok, komisja powołana zarządzeniem nr 112/2020 Burmistrza Złocieńca z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok, informuje, że:

 

1. Na poszczególne projekty (w kolejności na karcie głosowania) oddano odpowiednio ważne głosy w ilości:

„Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą” - 170 głosów ważnych,

„Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” – 662 głosy ważne;

2. projektem wybranym i zakwalifikowanym do realizacji w 2021 r. wraz z szacunkową wyceną kosztów ich realizacji jest projekt pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” – wnioskodawca p. Łukasz Sołtys, zam. w Złocieńcu, z szacunkową wyceną kosztów realizacji 145 082,72 zł i terminem realizacji do 31.12.2021r..

3. kwota środków budżetu obywatelskiego określona w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosi 150.000,00 zł,

4. zgłoszono wstępnie 3 projekty, z czego po ocenie formalnej i możliwości ich wykonania, ostatecznie pod głosowanie poddano 2 projekty,

5. na 2 projekty, zakwalifikowane do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, oddano ogółem 893 głosy, w tym 879 głosów oddano elektronicznie przez internet i 14 głosów oddano na kartach „papierowych”, z czego 832 głosy ważne i 61 głosów nieważnych (w tym: 8 głosów spoza gminy Złocieniec, 39 głosów oddano wielokrotnie (te same osoby) oraz 14 głosów wypełnionych niekompletnie tj. bez wyboru projektu lub bez podania danych osobowych lub adresowych)

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

Złocieniec, 14.12.2020 r.

 


 

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021 - kliknij

 

Ankieta do oddania głosu będzie aktywna od 16.11.2020 godz. 0:01 - 30.11.2020 godz. 23:59

 

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 05 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Zgłoszono łącznie trzy projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2021 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

 

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

„Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą”

[PROJEKT]

Wizualizacja: [1][2][3][4]

[MAPA]

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie terenów zielonych zadrzewień jako niezbędnych stref relaksu dla mieszkańców i ich rodzin.

Przedmiotem wniosku są nasadzenia drzew, krzewów oraz powstanie łąk kwietnych oraz postawienie elementów malej architektury tj. ławki i donice na kwiaty.

Lokalizacja projektu: obszar przy rzece Drawie od strony mostu przy ul. Połczyńskiej do budynku stanicy wodnej (działka nr 23/20).

150 000,00 zł

2

„Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”

[PROJEKT]

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w gminie oraz promocja gminy.

Przedmiotem wniosku jest  zamontowanie znaków aktywnych D-6 na wybranych przejściach dla pieszych w Złocieńcu (4 lokalizacje: ul. Czwartaków, ul. I Dywizji WP, ul. Okrzei, ul. 5-go Marca) i przy ul. Chopina w Nowym Worowie, podwyższenie przejścia dla pieszych przy ul. Połczyńskiej przy budynku ZOK oraz ustawienie przestrzennego napisu oświetlanego ledowo „Złocieniec” z „ławeczką dla zakochanych” nad rzeką Drawą, przy stanicy wodnej w Złocieńcu.

145 082,72 zł

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2020 r.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną utworzony zostanie punkt głosowania w formie papierowej w wejściu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3, który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

 

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

 1. niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:
 • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu, lub
 • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
 • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
 • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;
 1. nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
 2. głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;
 3. wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;
 4. głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

 

Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. 

Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2021 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 16 grudnia 2020 r..

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

Złocieniec, 06.11.2020 r.

 

 


 

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji BO 2021 do 25.09 wpłynęły 3 wnioski z projektami:

 1. „Modernizacja i doposażenie Stadionu Miejskiego”, z szacunkową wyceną 57.667,90 zł, zgłoszony przez p. Michała Bartkusa, zam. w Złocieńcu;

 2. „Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą”, z szacunkową wyceną 150.000,00 zł, zgłoszony przez p. Iwone Palińską, zam. w Złocieńcu;

 3. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”, z szacunkową wyceną 145.082,72 zł, zgłoszony przez p. Łukasza Sołtysa, zam. w Złocieńcu.

 

Obecnie, w okresie od 28.09 do 30.10 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokona weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów oraz analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów.

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo  uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

Do 13.11 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3).

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

Złocieniec, 29.09.2020 r.

 


 

Złocieniecki Budżet Obywatelski 2021

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 • lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
 • wzmocnią się  wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,
 • mieszkańcy gminy poznają mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2021 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 110/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec, wynosi:

150.000,00 zł 

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

i warunków:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 5. które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 6. których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 7. które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców

 

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy Złocieniec.

Głosowanie odbędzie się:

 • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
 • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2021 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

 

Wzory formularzy dla wnioskodawców:

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (Word)

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji w ramach BO gminy Złocieniec na 2021 rok (Word)

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

Załącznik Nr 3 - Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok (pdf)

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672033 w. 23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl).

 

 

      Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski