Urząd Miejski w Złocieńcu

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

UWAGA ZMIANY W PROGRAMIE

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.
Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniony jest pod poniższym linkiem:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 


PROGRAM PRIORYTETOWY
CZYSTE POWIETRZE

 

Gmina Złocieniec na mocy Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie współpracuje przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Wolności 10, pokój nr 1 (parter) funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać informacje o Programie oraz pomoc od złożenia wniosku o dofinansowanie po rozliczenie przedsięwzięcia. Informacje udzielane są osobiście, telefonicznie +48 94 36 72 022 /wew. 45/, e-mailowo, dostępne są także na stronie rządowej programu: https://czystepowietrze.gov.pl/. Organizowane są również spotkania dla Mieszkańców Gminy.

 

OKRES WDRAŻANIA:

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dotyczy wyłącznie budynków/lokali mieszkalnych istniejących, tzn. oddanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

 

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;

 

przy czym:

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła;
 • dofinansowanie wyłącznie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali;
 • w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

 

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

 1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;
 2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych (wskazany w tabeli 3 Załącznika 2a do Programu), tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł);
 • podwyższonego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty):

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • najwyższego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty):

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 do Programu.

 

Czyste Powietrze PLUS
Dotacja z prefinansowaniem od 15 lipca 2022 r.

 

Prefinansowanie stanowi wypłatę przez WFOŚiGW przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.

Beneficjentem jest właściciel/współwłaściciel uprawniony do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Finansowanie – dotacja w formie zaliczki na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni po zawarciu umowy dotacji lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia + środki własne + pozostała dotacja po zrealizowaniu przedsięwzięcia wypłacona na rachunek wykonawcy/beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o płatność.

Rozpoczęcie – nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Rozpatrzenie wniosku – wnioski rozpatrywane są przez WFOŚiGW w terminie do 14 dni od dnia wpływu do właściwego wfośigw wniosku o dotację z prefinansowaniem z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru.

Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Wypłata – maksymalnie w 3 częściach na podstawie złożonego wniosku o płatność na rachunek wykonawcy/beneficjenta.

Zaliczka wypłacona na rachunek Wykonawcy może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia, zawartej w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji. Pozostała część dofinansowania przypadająca na dany zakres przedsięwzięcia zawarta w danej umowie z wykonawcą zostanie wypłacona na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność.

Składając wniosek o płatność Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłaconego wkładu własnego na zrealizowanie przedsięwzięcia, który stanowi różnicę między faktycznie poniesionymi kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia, a kwotą dotacji przypadającą na umowę z wykonawcą.

 

Warunki przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 • zaświadczenie o dochodach/zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego opiekuńczego wystawionego na Wnioskodawcę;
 • zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą, a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu);

Umowa z wykonawcą zawierająca dane wykonawcy (nazwa, NIP, nr konta i nr umowy), termin rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz jego zakres i kwotę.

Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wykonawca nie jest stroną postępowania w przypadku zwrotu dotacji. Nie może być pełnomocnikiem wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze
Format: pdf, 160.79 kB